Chính sách Trẻ vị thành niên

  1. Bạn phải đủ 21 tuổi để vào cơ sở, trừ khi có Phụ huynh hoặc Người giám hộ đi kèm. Bất cứ ai dưới 21 tuổi được coi là trẻ vị thành niên có thể tham gia J9VN.CLUB và K8.
  2. Trẻ vị thành niên chỉ được phép ở Cửa hàng Thực phẩm và Đồ uống khi có Phụ huynh / Người giám hộ đi cùng.
  3. Người chưa thành niên không được phép tham dự bất kỳ địa điểm Hòa nhạc/Giải trí nào trong K8.
  4. Trẻ vị thành niên không thể để một mình bất cứ nơi nào trong cơ sở vì bất kỳ lý do.